VŠEOBECNÉ
PODMÍNKY SOUTĚŽE

Všeobecné podmínky soutěží na sociálních sítích Home of Experts

1. Organizátor Soutěže (dále jen „Organizátor“)

Obchodní jméno: Zentrasport Österreich e.Gen.

Sídlo: Ohlsdorferstraße 10, 4694 Ohlsdorf

E-Mail: office@sport2000.at

Obchodní rejstřík: FN 93934 p, Zemský Soud Wels
UID-Nr.: ATU23413303

2. Místo výhlášení Soutěže

Soutěž může být vyhlášena v příspěvcích na Facebookové stránce SPORT 2000 CZ, na Instagramovém profilu sport2000cz nebo jeho příspěvcích anebo na webové stránce www.sport2000.cz/cz/souteze.

2. Termín konání Soutěže

Časové vymezení konání soutěže je uvedeno v příspěvku na příslušné sociální síti nebo na webové stránce, kde je Soutěž vyhlášena. V tomto termínu je možné přihlásit se do Soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv přerušit nebo ukončit Soutěž bez udání důvodů nebo předchozího upozornění. To platí zejména v případě, že soutěž nemůže proběhnout podle plánu z jakéhokoli důvodu, jako je například napadení počítačů viry, softwarové a/nebo hardwarové závady a/nebo jiné technické a/nebo právní důvody, které mají vliv na správu, bezpečnost, integritu a/nebo řádný a spořádaný průběh soutěže. V takových případech má pořadatel rovněž právo upravit soutěž podle svého uvážení.

3. Osoby oprávněné účastnit se Soutěže

Účastníkem Soutěže může být osoba, která v době registrace dosáhla věku 18 let. Použít k tomu musí vlastní profil dané sociální sítě nebo se přihlásí na webové stránce pod vlastním jménem a e-mailovou adresou.  Z účasti jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora a jejich příbuzní a všechny osoby, které se podílely na tvorbě této soutěže. Z účasti jsou vyloučeni také obchodníci SPORTu 2000, jejich zaměstnanci a příbuzní.

4. Osoby neoprávněné účastnit se Soutěže

Do Soutěže se nemohou zapojit zaměstnanci Organizátora, jakož i spolupracující osoby, které se jakkoliv podílejí na organizaci této Soutěže, včetně jejich zaměstnanců.

5. Podmínky účasti v Soutěži

Do slosování bude zařazen účastník Soutěže, který během doby trvání Soutěže splní podmínky uvedené v popisu vyhlášené soutěže na dané sociální síti. Účast v Soutěži není podmíněna nákupem žádného produktu. Z nákupu produktu nevyplývají žádné výhody. Účast v Soutěži zahrnujev případě výhry zveřejnění výherce prostřednictvím jeho profilu/stránky dané sociální sítě nebo jména na webové stránce. Do Soutěže se během jejího trvání může účastník zapojit pouze jednou. 

6. Výhra

Výhra je definována v soutěžním příspěvku na příslušné sociální síti nebo na webové stránce. Na výhru nevzniká právní nárok a Organizátor si vyhrazuje právo Soutěž zrušit bez náhrady.

7. Určení vítěze a oznámení o výhře

Po uplynutí termínu na přihlášení do Soutěže bude vítěz vylosován náhodně mezi platně přihlášenými účastníky. Oznámení o vítězi Soutěže bude zveřejněno na daném sociálním médiu nebo na webové stránce. Vítěz bude rovněž přímo kontaktován Organizátorem prostřednictvím zprávy na Facebooku. Jestliže vítěz nebude reagovat na oznámení výhry do 14 dnů a neprojeví zájem výhru si převzít, ztrácí na výhru nárok. Organizátor v takovém případě vylosování opakuje. Výherce není povinen si výhru převzít.

8. Způsob odevzdání výhry

Výhra bude výherci odeslaná poskytovatelem výhry, jestliže nebylo dohodnuto jinak.

9. Ochrana osobních údajů

Organizátor zpracovává osobní údaje potřebné pro účely zpracování soutěže. Zpracování osobních údajů pro jiné účely (např. zasílání newsletteru) vyžaduje souhlas účastníka. Údaje nebudou předávány třetím stranám. Každý účastník má právo obdržet písemnou informaci o svých uložených osobních údajích a jejich příjemcích a požadovat jejich opravu, zablokování nebo vymazání, pokud tomu nebrání jiné zákonné předpisy (např. zákonné povinnosti uchovávání).

 

10. Závěrečná ustanovení

Každý soutěžící účastí v Soutěži zároveň potvrzuje, že byl seznámen s tím, že společnost Facebook nemá vůči soutěžícímu žádné závazky a z účasti na Soutěži společnosti Facebook takové závazky ani nevznikají. Vyhlašovatel Soutěže prohlašuje, že Soutěž není žádným způsobem sponzorovaná, podporovaná, spravovaná nebo jinak spojená s Facebookem.

V Ohlsdorfu, dne 28. 6. 2022